SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ logo UHLÍŘSKÉ JANOVICE

Historie sboru

Založení Uhlířských Janovic je možno hledat již v XI. století. Jméno Janovic nás uvádí na Jana, syna Zdislava z Divišo va, který Janovice založil po postavení hradu Šternberka ve XIII. století. Uhlířskými byly nazvány již v XIV. století, a to podle toho, že se ve vůkolí usadili uhlíři. Až do dnešních dob jsou v Herpuči a u Kašparek znatelné pozůstatky po milířích. Nejstarší část Janovic – staré Janovice – možno hledat kolem kostelíka sv. Jiljí.

Kdy byly Uhlířské Janovice povýšeny na město, není přesně známo, ale stalo se tak pravděpodobně v XVII. století na přímluvu pánů ze Šternberka, přičemž byl městu udělen znak. Znak se popisuje takto: na třech milířích spočívá stříbrná městská hradba, nad ní je v modrém poli zlatá hvězda šternberská. Uprostřed hvězdy je pod korunkou zlaté písmeno

,,G“ [Götz], na hradbě pak je písmeno R [Roggendorf]. Městu bylo povoleno pečetit červeným voskem. V době husitské r. 1420 padl pán Uhlířských Janovic Petr Konopišťský ze Šternberka a vdova po něm paní Perchta z Krakovař přestoupila k husitům. Tak byla zavedena r. 1421 v Uhlířských Janovicích víra podobojí. Za vlády Jiřího z Poděbrad byl v zemi zaveden klid a pořádek. Tato klidná doba pomohla uhlířskojanovickým obyvatelům. Koupili si dvory s příslušenstvím, tj. s dědinami, loukami, lesy, potoky a rybníky. Též si postavili pivovar, který stál na nynějších místech č. 110 a 114. Obyvatelé Uhlířských Janovic se též zúčastnili bitvy u Lipan dne 30. Května 1634. Není známo, kolik se z té osudné bitvy vrátilo.

V roce 1770 bylo provedeno číslování domů. Nové přečíslování bylo provedeno v roce 1840, avšak domy č. 1 - 5 si zachovalí původní čísla z roku 1770. Tak jako jiné kraje, i náš kraj v roce 1836 postihla cholera. Během 2 měsíců zemřelo 82 lidí. Po velkých požárech si janovičtí obyvatelé začali stavět zděné domky podle vyměřených regulačních plánů. Byla postavena nová radnice [č. 168] a ostatní domky kolem nynějšího náměstí.

Zrušení roboty roku 1848 znamenalo cestu ke svobodě i pro rolnický lid na Uhlířskojanovicku.  V důsledku reformy správy a soudnictví v Rakousku byl zřízen okresní soud a berní úřad v Uhlířských Janovicích. Obec je umístila v budově č. 168. V roce 1850 byl zřízen poštovní úřad. Prvním poštmistrem byl František Horálek. Do roku 1850 náležely Uhlířské Janovice poštou ke Kolínu, posel docházel dvakrát týdně.

V roce 1870 byla zřízená trojtřídní škola. Školou povinných dětí bylo 414, ale pouze polovina jich navštěvovala školu.

Počátkem školního roku 1873-74 byla škola rozšířena na čtyřtřídní a r. 1875 na pětitřídní.

V roce 1855 nastoupily namísto dosavadních krajských vlád nové krajské úřady. První instancí se staly smíšené okresní úřady. Okresní úřady Uhlířské Janovice Kouřim a Kolín patřily do obvodu krajského úřadu v Čáslavi. Rozvojem zemědělství a řemesel vznikala zájmová společenstva s ručením omezeným a byly zakládány peněžní ústavy. V roce 1866 vznikla záložna, roku 1881 okresní hospodářská záložna a roku 1900 městská spořitelna.

Od roku 1868 vznikaly různé spolky, mezi jinými i sbor hasičský, založený roku 1873. Spolky ovlivňovaly, popřípadě dosud ovlivňují kulturní činnost města. Tělocvičná jednota SOKOL, jednota požární ochrany, muzejní sbor a sportovní fotbalový klub dosud vykazují činnost. Spolek okrašlovací a zpěvácký spolek byly již zrušeny. V Uhlířských Janovicích se dochovaly různé památky. Jednou z nejvzácnějších je kostelík sv. Jiljí, založen v XI. Století.

Roku 1767 byl položen základní kámen k novému chrámu na náměstí, kostelu sv. Aloise. V červenci roku 1914 vyhlásil císař František Josef I. Všeobecnou mobilizaci. V první světové válce padlo z města a nejbližšího okolí 72 mužů.

Po první světové válce přišel 28. říjen 1918 – zrození Československé republiky a samostatnost. Nastal nebývalý rozvoj zemědělství, řemesel a spolkové činnosti, Ve snaze o rozvoj v zemědělství si vystavěli rolníci roku 1919 u nádraží Hospodářské družstvo skladištní. Tak jako na jiná města a vesnice tak i na Uhlířské Janovice těžce dolehla německá okupace a druhá světová válka. Tato doba přinesla národností útisk, nucenou práci a značné oběti na lidských životech. Z Uhlířských Janovic a blízkého okolí bylo popraveno, nebo zemřelo v koncentračních táborech 71 lidí, z toho 43 židů. Po šesti těžkých letech přišel den, který přinesl našemu městu i celé vlasti klid a mír. Uhlířské Janovice byly osvobozeny Rudou armádou 10. května 1945. Patří jim za to náš dík. Pominula stagnace okupačních let a naše město znovu vzkvétalo, zacelovaly se rány a pomalu se vracel lepší život v osvobozené vlasti.

Je si jen přát aby město nadále vzkvétalo i v budoucnosti ku prospěchu národa a radosti uhlířskojanovickým občanům.


K příležitosti oslav 140 let od založení sboru, byla vydána knížka, kterou si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

Kontakty